Grzegorz Sowa Przedsiębiorca z Piotrkowa Trybunalskiego wypowiedział umowę z ZUS. Obowiązek ubezpieczeń niezgodny z Konstytucją!

Grzegorz Sowa Przedsiębiorca z Piotrkowa Trybunalskiego wypowiedział umowę z ZUS. Obowiązek ubezpieczeń niezgodny z Konstytucją!

Uwaga ta Skarga wymaga od nas szczególnego poparcia dla Pana Sowy i czynnej reakcji. Komentarze z pomysłami prosimy wpisywać poniżej lub drogą mailową.

Rzecznik Praw

Obywatelskich

Skarga na niezgodność ustaw z Konstytucją

 

Na podstawie art. 80 w nawiązaniu do art. 191 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich zaskarżam przepisy ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w następującym zakresie :

ustawa z dnia 13 października 1998 r.

 1. art. 6 ust. 1 – obowiązkowości podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu
 2. art. 11 ust. 1 – obowiązkowości podlegania ubezpieczeniu chorobowemu
 3. art. 12 ust. 1 – obowiązkowości podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu

ustawa z dnia 6 lutego 1997 r.

 1. art. 1 – obowiązkowości podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu

jako niezgodne z art. 31 oraz art. 64 ust. 3 w nawiązaniu do art. 84 i 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 22 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

p r o s z ę o :

Skierowanie przedmiotowych ustaw do Trybunału Konstytucyjnego na mocy art. 191 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 188 pkt. 1 Konstytucji R.P

W n o s z ę  o :

 1. W ustawie z dnia 13.10.1998 o systemie ubezpieczeń społecznych w art. 6 ust. 1 , art. 11 ust. 1 , art. 12 ust. 1 oraz w pozostałych artykułach zamiast klauzuli obowiązkowości nadać klauzulę dobrowolności.
 2. W ustawie z dnia 6.02.1997 o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w art. 1 oraz w pozostałych artykułach zamiast klauzuli obowiązkowości nadać klauzulę dobrowolności.

  U Z A S A D N I E N I E

Co to jest ubezpieczenie? Otóż zgodnie z „Nową encyklopedią powszechną PWN” wydanie z 1996 r. (czyli wydaną przed publikacją zaskarżonych ustaw) ubezpieczenie to :

„Instytucja gospodarcza zapewniająca pokrycie potrzeb majątkowych, które mogą powstać w przyszłości u poszczególnych osób wskutek występujących z określoną statystyczną prawidłowością zdarzeń losowych. Ciężar tego pokrycia jest rozkładany za pomocą składek na wiele osób , którym zagrażają takie same zdarzenia losowe.”

 

Art. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wyraźnie mówi, że ustawa dotyczy ubezpieczenia społecznego obejmującego ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe, natomiast art. 1 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym wyraźnie mówi , że ustawa dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. Jak z powyższego widać obie te ustawy dotyczą spraw związanych z ubezpieczeniem , czyli wpłacaniem przez ubezpieczonego składek , które w przypadku wystąpienia u ubezpieczonego wieku emerytalnego , choroby , wypadku lub innych zdarzeń opisanych w ustawach pozwolą ubezpieczonemu otrzymać rekompensatę finansową od ubezpieczyciela.

Sejm zaskarżonymi ustawami wprowadził obowiązek , dla obywatela, ubezpieczania się , przy czym beneficjentem tegoż ubezpieczenia , jest ten sam obywatel.

Powyższe jest sprzeczne z art. 31 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej , którego treść brzmi :

 1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej
 2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego , czego prawo mu nie nakazuje
 3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanowione tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska , zdrowia i moralności publicznej , albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

gdyż :

 1. obowiązek ubezpieczenia samego siebie nie jest konieczny dla zapewnienia bezpieczeństwa państwu lub zapewnienia porządku publicznego – nie mogę sobie wyobrazić sytuacji w której brak ubezpieczenia własnej osoby przez obywatela zagroziłby bezpieczeństwu państwa czy wywołałby np. rozruchy.
 2. obowiązek ubezpieczenia samego siebie nie jest konieczny dla zapewnienia bezpieczeństwa środowisku (naturalnemu) – argumentacja chyba zbędna.
 3. obowiązek ubezpieczenia samego siebie nie jest konieczny dla zapewnienia zdrowia publicznego lub moralności publicznej – co najwyżej jest to groźba dla zdrowia tegoż obywatela, ale to już jego problem zgodnie z art.30 Ustawy Zasadniczej.
 4. obowiązek ubezpieczenia samego siebie nie jest konieczny dla zapewnienia wolności innych ludzi i nie zagraża prawom innych ludzi – myślę , że tematu nie trzeba rozwijać.

Natomiast obowiązkowość (przymus) wpłat na ubezpieczenie społeczne , czy też zdrowotne w istotny sposób narusza wolność (swobodę) dysponowania przez obywatela swoim majątkiem, w formie zarobionych przez siebie środków finansowych – temat chyba oczywisty.

W/w ustawy są też sprzeczne z art. 64 ust. 3 Konstytucji R.P. , który mówi , że : „Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie , w jakim nie narusza ona istoty prawa własności”. Otóż zmuszenie obywatela do rozporządzania swoją własnością (środkami finansowymi) bez zgody tegoż obywatela jest naruszeniem istoty prawa własności. Należy zaznaczyć , że powyższe nie dotyczy przymusu płacenia przez obywatela należnych państwu podatków (art. 84 i 217 Konstytucji). Natomiast ubezpieczanie się przynajmniej w teorii ma służyć tylko temu obywatelowi.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę , że art. 22 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka wyraźnie mówi : „Każdy człowiek ma jako członek społeczeństwa prawo do ubezpieczeń społecznych …..”, czyli daje obywatelowi prawo , a nie nakłada na niego obowiązek.

z wyrazami szacunku

Grzegorz Sowa