Kolejny Przedsiębiorca wypowiada umowę z ZUS

Kolejny Przedsiębiorca wypowiada umowę z ZUS

Tym razem Wrocław.

….w sumie nie mam wiele do stracenia i jeśli będzie trzeba odsiedzieć będę pierwszym więźniem politycznym w wolnym kraju. No może nie pierwszym. Jeśli jest taka możliwość to proszę o publikację poprawionego listu. Będę walczył o prawo dla Nas i Naszych dzieci. Poszukajmy pieniędzy, które wpłacili nasi dziadkowie i ojcowie do ZUS na swoje emerytury u Naszych władz.

Tomasz Chowański

Do

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Niniejszym wypowiadam nie napisaną umowę , którą państwo narzuciło mi, na mocy ustaw o ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym, zmuszając mnie do ubezpieczania się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w zakresie ubezpieczeń : emerytalnych, rentowych , chorobowych, wypadkowych , zdrowotnych oraz składek na FP i FGŚP. Przymus ubezpieczenia się jest niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec powyższego odmawiam odprowadzania składek na w/w ubezpieczenia.

Na podstawie poniższych artykułów. zawartych w Konstytucji RP , składam zawiadomienie iż w Polsce są łamane prawa obywatelskie. Żyjąc w demokratycznym i praworządnym państwie jakim jest Rzeczpospolita Polska mam prawo do wolności zapisanych w konstytucji . Ustawy o obowiązkowym ubezpieczeniu łamią zapisy zawarte w Konstytucji RP . Sam ustawodawca łamie przepisy zapisane w konstytucji RP.

Art. 47.

Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym

Art. 31.

  1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
  2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
  3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

 

Kolejną sprawą której dotyczy powyższa skarga to iż jako obywatel praworządnego państwa jestem dyskryminowany i traktowany gorzej niż inne grupy społecznej. Prowadzę działalność gospodarczą i płacę składki dlaczego osoba prowadząca działalność na terenach wiejskich płacą niższe składki? Prowadzę działalność budowlaną i jestem dekarzem czym różni się mój zawód od innych, czym różni się moja osoba od innych obywateli należących do grup o specjalnych przywilejach, które mogą przejść na wcześniejsze emerytury po 15 latach pracy. Niestety według obecnego systemu nie mam możliwości o decydowaniu kiedy chcę przejść na emeryturę. Czy jestem gorszy bo nie mam kilku hektarów na wsi i nie prowadzę tam działalność, czy też może nie jestem policjantem , strażakiem , górnikiem lub żołnierzem tylko pracuję na dachu nie zawsze w sprzyjających warunkach (mróz, deszcz, wysokie temperatury i praca na wysokości)Sprzeciwiam się obowiązującemu prawu i wypowiadam obowiązkowe ubezpieczenie emerytalno- rentowe na podstawie art. z Konstytucji

Art. 2.

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Art. 32.

 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny

Art. 47.

Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym

Dlaczego ZUS nie stosuje się do prawa dziedziczenia zgromadzonych prze zemnie środków na moim koncie? Dlaczego członek rodziny ubezpieczonego nie ma prawa do dziedziczenia środków pieniężnych na koncie ubezpieczonego. Pieniądze zostają na kontach ZUS przecież to przywłaszczenie.

Art. 64.

 1. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia.
 2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej.
 3. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności.

Rzeczpospolita Polska również nie wywiązuje się z przepisu art.65.1. konstytucji i tym samym stosuje przymus wobec mojej osoby odgórnie ubezpieczając mnie w ZUS . Obywatel nie ma możliwości wyboru w tak ważnej kwestii jak emerytura, nie mam również możliwości zapoznania się z warunkami o ubezpieczeniu emerytalno- rentowym , . Ustawa z dnia 28 lipca 1990 art. 6.5. przy zawieraniu umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń ma obowiązek doręczyć , bez wezwania , stronie ubezpieczającej tekst ogólnych warunków ubezpieczenia , podpisany przez co najmniej dwóch członków zarządu.

Art. 47.

Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym

Art. 31.

1.Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.

2.Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.

3.Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Art. 65.

 1. Każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Wyjątki określa ustawa

Zwracam się do Państwa o rozpatrzenie mojej skargi i przyjęcia mojej rezygnacji o odstąpieniu od obowiązkowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego .Proszę o wzięcie pod uwagę zapisów konstytucji i o danie mi wyboru co do decydowaniu o własnym życiu , ubezpieczeniu oraz leczeniu. Co gwarantuje mi Konstytucja RP

Wnoszę o wypłacenie środków przekazanych do ZUS z tytułu ubezpieczenia emerytalnego.

Z poważaniem

Tomasz Chowański

Otrzymują:

Zakład Ubezpieczeń społecznych

Rzecznik Praw Obywatelskich

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Prezes Rady ministrów

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca (art. 237 § 1 K.p.a.).