Pismo do RPO

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77

00 – 090 Warszawa

Wniosek dotyczy:

    • naruszenia praw wolności wszystkich obywateli naszego kraju poprzez przymus powszechnego i obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, narzucony ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
    • wymuszania na przedsiębiorcach płacenia wielokrotnej składki zdrowotnej do ZUS w zamian za jedno, przymusowe ubezpieczenie.
    • wadliwości samego prawa odnośnie przymusowego ubezpieczenia, a w szczególności ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

UZASADNIENIE

Przedsiębiorcy likwidują firmy lub redukują stanowiska pracy, ponieważ nie są w stanie udźwignąć wielokrotnych kosztów podatkowych. Na jedno ogłoszenie o pracy w internecie zgłasza się od kilkudziesięciu do kilku tysięcy osób.

Jak wynika z naszych sondaży i informacji, wielokrotne i obowiązkowe składki zdrowotne płacone do ZUS na podstawie Art.82.1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z późniejszymi zmianami, najbardziej zniechęcają do rejestrowania działalności gospodarczej i zakładania spółek, są też powodem wycofywania się przedsiębiorców z rynku.

O ile podatek dochodowy oraz podatek VAT są przez przedsiębiorców akceptowane, to podatek na ZUS i NFZ pod nazwą „składki zdrowotnej” ma najbardziej destruktywny wpływ na rynek.

Jeżeli przyjmiemy, że w zamian za obowiązkową składkę zdrowotną, obywatel naszego kraju otrzymuje prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, to cena tego ubezpieczenia powinna być taka sama dla wszystkich ubezpieczonych. W Art. 65 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ustawodawca używa określenia „ ubezpieczenie zdrowotne” oraz sugeruje, że zasady ubezpieczenia zdrowotnego określone zostały w oparciu o równe traktowanie oraz solidarność społeczną. Art.5 ustawy nie wyjaśnia , co należy rozumieć pod pojęciem abstrakcyjnych pojęć:

  • równe traktowanie,

  • solidarność społeczna,

to jednak treść tej ustawy jest zaprzeczeniem ww. pojęć.

Jeżeli przyjmiemy, że „składka zdrowotna” jest kolejnym podatkiem od dochodów, co wynika z treści ustawy, to składka ta powinna być płacona tylko wówczas, gdy dochody są osiągane, natomiast nie należy jej żądać w przypadku, gdy dana osoba dochodów nie generuje.

Tak więc mamy w ustawie jakby ubezpieczenie zdrowotne w zamian za kolejny podatek od dochodów oraz wiele innych zapisów nakładających na obywateli obowiązek wielokrotnego płacenia składki zdrowotnej. W majestacie prawa ustawa ta służy zwiększeniom wpływów do budżetu, w sposób bezwzględny wykorzystując obywateli.

Dla przykładu podajemy kilka cytatów z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jn:

Art.2.1.

Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na określonych w ustawie mają prawo:

  1. osoby objęte powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, zwane dalej „ ubezpieczonymi”

Komentarz:

Domagamy się zmiany tego artykułu oraz całej ustawy poprzez likwidację obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Każdy obywatel powinien mieć prawo dysponowania zarobionymi przez siebie pieniędzmi i decydowania o sposobie wydawania tych pieniędzy, jak również powinien mieć prawo decydowania o sprawach dotyczących jego zdrowia. W ustawie jw. traktowani jesteśmy jak inwentarz żywy należący do państwa, któremu przysługuje opieka weterynaryjna.

Art.65. Ubezpieczenie zdrowotne jest oparte w szczególności na zasadach:

  1. równego traktowania oraz solidarności społecznej

Komentarz:

W myśl tego artykułu domagamy się ustalenia takiej samej stawki ubezpieczeniowej dla wszystkich ubezpieczonych.

Art.82.1. W przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż z jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art.66 ust.1, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. itd.

Komentarz:

Ten artykuł jest najbardziej bulwersujący dla przedsiębiorców. Art. 66 ustawy wymienia 51 tytułów do objęcia poszczególnych osób obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W świetle tego artykułu może się zdarzyć, że jedna osoba będzie zmuszona do zapłacenia składki zdrowotnej z kilkunastu nawet tytułów.

Poza tym w ust. 5 art.82.1 ustawy skandalicznie określono rodzaje działalności gospodarczej na potrzeby tej ustawy w oderwaniu od Kodeksu Spółek Handlowych.

Np. w wyniku tej radosnej twórczości właściciele jednoosobowych spółek zmuszeni zostali do przepisania części udziałów na inne osoby, inni zdecydowali się na procesy sądowe z dobrym skutkiem, aby obronić się przed obowiązkiem wielokrotnego płacenia składki zdrowotnej.

Podsumowując:

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (110 stron) jest komunistycznym reliktem, ograniczającym podstawowe prawa każdego obywatela. Ma niekorzystny wpływ na rozwój przedsiębiorczości. Jest typowym przykładem interwencjonizmu.

Domagamy się anulowania tej przeregulowanej, komunistycznej ustawy i zastąpienia jej prostą i zrozumiałą dla większości ustawą o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ze składką taką samą dla wszystkich ubezpieczonych.

Ustawa jw. jest niezgodna z art.31 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż w rażący sposób ogranicza wolność i podstawowe prawa człowieka.

Występując z wnioskiem do Rzecznika Praw Obywatelskich oczekujemy skutecznego działania w tej kwestii.

You May Also Like

ZUS

Mały ZUS 2020 – warunki posiadania niższego ZUS-u

wzrost-gospodarczy

Wzrost gospodarczy i jego mierniki

inflacja

Inflacja – co to jest? Czym się objawia? Jak wygląda w Polsce.

Jednolity Plik Kontrolny - co właściciele małych przedsiębiorstw powinni wiedzieć?

Jednoosobowa działalność gospodarcza a JPK