SZKODLIWE PRZEPISY

SZKODLIWE PRZEPISY

SZKODLIWE PRZEPISY PRAWNE

( ustawy dotyczące ZUS )

Stowarzyszenie Wolni Przedsiębiorcy /SWP/ uważa:

  • że ustawy powinny być proste i zrozumiałe dla większości przedsiębiorców,
  • należy uwolnić przedsiębiorstwa prywatne od ustawowej ingerencji państwa,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne powinny być dobrowolne,
  • z systemu ubezpieczeń emerytalnych należy stopniowo wychodzić, bo w przeciwnym wypadku system ten zawali nam się na głowę.

————————————————————-

USTAWA

z dnia 13 października 1998r.

O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 

( tekst jednolity: Dz. U. Nr 205, poz. 1585 )

Dla przykładu podajemy kilka cytatów z tej ustawy z komentarzami:

Art.2a. ( Zasada równego traktowania )

11. Ustawa stoi na gruncie równego traktowania wszystkich ubezpieczonych

bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, stan cywilny

oraz stan rodziny.

Nie wystarczy napisać, że stosuje się zasadę równego traktowania, aby wszyscy uwierzyli w ten slogan. Art. 2a. dotyczy dyskryminacji rasowej , a nie równego traktowania wszystkich grup społecznych..

3. Ubezpieczony, który uważa, że nie zastosowano wobec niego zasady

równego traktowania, ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu

ubezpieczenia społecznego przed sądem.

Przepis art.83 stosuje się odpowiednio.

Przepis art.83 stosuje się odpowiednio.” czyli po uważaniu. Akurat z tym zdaniem zgadzamy się absolutnie.

ROZDZIAŁ 2. ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM

SPOŁECZNYM

Art.6. (Obowiązek ubezpieczeń emerytalnych i rentowych)

1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają,

z zastrzeżeniem art.8 i 9 osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczpospolitej

Polskiej są:

……..i tutaj następuje mozolne wyliczanie, kto dostąpił zaszczytu obowiązkowego ubezpieczenia, a przecież można to ująć w jednym zdaniu:

Obowiązkowym ubezpieczeniem obejmuje się wszystkich niewolników na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

Art.8. ( Definicje rodzajów osób ubezpieczonych)

W tym artykule mamy zbiór definicji na potrzeby tej ustawy. Definicje te nijak się mają do innych ustaw, to jednak w naszym ustawodawstwie jest to praktyka powszechna, że każda ustawa tworzy definicje tych samych pojęć na własne potrzeby. Tak więc bałagan rośnie, a cel uświęca środki.

Między innymi:

Art.8 ust. 6. Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;

Wspólnik jednoosobowej spółki ( w tej ustawie) jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Jak jest wspólników dwóch, to już nie są osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. Ratując się przed tą logiką szczególnego rodzaju, przepisuje się część posiadanych w spółkach jednoosobowych udziałów na inne osoby, aby ominąć stworzoną tutaj zasadę równego traktowania i nie płacić dodatkowych składek na ZUS. To jednak ofiary tej radosnej twórczości są i spory sądowe również. Tak więc tracimy czas i pieniądze w sporach, których być nie powinno.

USTAWA

z dnia 27 sierpnia 2004r.

O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH

ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

( tekst jednolity: Dz. U. 2008r. Nr 164 poz. 1027 )

Ustawa ma 101 stron i od roku 2008 była zmieniana 51 razy.

Jeden z bulwersujących artykułów:

Art.82.1. W przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż

z jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

o którym mowa w art.66 ust.1, składka na ubezpieczenie zdrowotne

opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie.

Tak więc w art.66 tej ustawy wymienia 37 tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, a art 82.1 pkt.5 wymienia się 9 rodzajów działalności gospodarczej. Może się zdarzyć, że jedna osoba zapłaci składkę X 12 a ubezpieczenie dostanie jedno i to marne.

USTAWA

z dnia 2 lipca 2004 r.

O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPORARCZEJ

( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz.1)

Nie wystarczy napisać: „ o swobodzie ” aby ta swoboda stała się faktem.

Nie wystarczy napisać: „ art.8 ( wspieranie przedsiębiorczości )” aby wszyscy uwierzyli, że faktycznie przedsiębiorczość jest wspierana.

Rozdział 4 Koncesje oraz regulowana działalność gospodarcza sugeruje, że pozostała działalność nie jest regulowana. W art.46 tego rozdziału wymienia się 7 zakresów działalności objętych koncesją, a oprócz tego w art. 75 ustawy wymienia się 24 ustawy regulujące działalność gospodarczą wymagającą zezwoleń i licencji.

KODEKS PRACY

z dnia 26 czerwca 1974 r.

( tekst jednolity: Dz. U. z 1997r. Nr 21 poz 94 )

Art.1. ( przedmiot regulacji )

Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.

Kodeks pracy pochodzi z czasów towarzysza Gierka. Modyfikowany multum razy, to jednak jest aktem prawnym typowo socjalistycznym. A podobno ustrój się zmienił.

Uważamy, że Kodeks pracy powinien obowiązywać jedynie w instytucjach i przedsiębiorstwach państwowych.

USTAWA

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY

( tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 )

Ustawa (121 stron) określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywacji zawodowej.

Lepiej byłoby, jakby państwo nie promowało zatrudnienia i nie tworzyło instytucji rynku pracy, ponieważ wydaje przy tej okazji ogromne pieniądze, a rezultaty tej działalności są znikome.